Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym zbieramy nasz serwis może działać lepiej.

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

.

Zapraszamy osoby pełnoletnie do podjęcia bezpłatnej nauki

w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

Ofertę kierujemy do osób zdecydowanych na rozpoczęcie lub kontynuację nauki, podejmujących racjonalne działania w zakresie własnego wykształcenia
i chcących osiągnąć niezależność w przyszłych postanowieniach związanych
z edukacją na wyższym szczeblu.

Dajemy Państwu możliwość nauki w systemie zaocznym, w niezwykle sympatycznej, spokojnej i serdecznej atmosferze.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczno-dydaktyczną. Są to nauczyciele, posiadający bogate doświadczenie, poparte wieloletnim stażem.

Osoby legitymujące się ukończeniem szkoły podstawowej lub gimnazjum przyjmujemy na semestr I (klasa 1), zaś absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej na semestr III (klasa 2).

Liceum zaoczne dla dorosłych - prowadzi zajęcia w trybie weekendowym - sobota, niedziela co dwa tygodnie.

Nauka w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych trwa łącznie 6 semestrów i kończy się egzaminem maturalnym. Nasi Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły uprawniające do składania egzaminu maturalnego. Egzamin dojrzałości, przeprowadzany jest w naszej szkole, zgodnie z zasadami nowej matury. Słuchaczom wystawiamy zaświadczenia o kontynuacji nauki do ZUS, KRUS itp.

Zapisy osób chętnych przyjmujemy już od 18 maja do 30 września.

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły:

  • podanie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
  • 3 zdjęcia
  • ewentualnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


Pobierz podanie do liceum dla dorosłych (PDF)

Pobierz podanie do liceum dla dorosłych (DOCX)

 

Podanie do liceum

Nr ewidencyjny: ………… Data skreślenia: …………………….

Nr legitymacji: ………… Przyczyna opuszczenia szkoły:

Nr indeksu: ………… ……………………………………….

Data wpisu do KS: ……… ………………………………………. Podpis

ZGŁOSZENIE KANDYDATA

do Zaocznego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Warszawska 30 21-560 Międzyrzec Podlaski tel. 83 371 20 15

NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Nazwisko: …………………………………………………………………………………………..

Pierwsze imię: ……………………………….. Drugie imię: ……………………………………..

Seria i nr dowodu osobistego: …………………….. PESEL: …………………………………….

Data urodzenia: 19……/…../….. (rok-miesiąc-dzień) Miejsce urodzenia: ……………………………

Adres stałego zameldowania:

Kod: ………….. Poczta: …………………………… Województwo: ………………………

Ulica/miejscowość: ……………………………… nr domu: ……… nr mieszkania: ……………..

Województwo: …………………………………. Telefon: ………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………………

adres korespondencyjny (prosimy wypełnić, gdy jest inny niż adres zameldowania):

Kod: ………….. Poczta: …………………………… Województwo: ………………………

Ulica/miejscowość: ……………………………… nr domu: ……… nr mieszkania: ……………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do potrzeb realizacji procesu rekrutacji (Dz.U. nr 133, poz. 883 z dn. 29.08.1997r.)

Wyrażam zgodę na skreślenie mnie z listy słuchaczy w przypadku nie dopuszczenia mnie do egzaminów semestralnych z powodu niskiej frekwencji (poniżej 50%) lub braku pracy kontrolnej z danego przedmiotu.

………………………………………………………………….

Czytelny podpis

Oświadczam, że jestem już ubezpieczona/ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

w ……………………………………………………………………….. na okres ………………………….

i rezygnuję z takiego ubezpieczenia.

……………………………………………

Czytelny podpis

 

Proszę o dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego do moich indywidualnych potrzeb, na podstawie załączonych dokumentów:

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego*

Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza*

Zaświadczenia potwierdzające występowanie dysfunkcji wydane przez lekarza*

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej/poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się*

 

Czy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności? Tak* Nie *

*Właściwe podkreślić

 

Prosimy o rzetelne wypełnienie danych do SIO:

Jestem mieszkanką/mieszkańcem*:

Wsi

Miejscowości liczącej mniej niż 5000 mieszkańców

Miejscowości liczącej ponad 5000 mieszkańców

*Właściwe podkreślić

Mieszkam w :

Województwo: …………………………….. Powiat: …………………………………

Gmina: …………………………………….. Miejscowość: ………………………….

 

Jestem słuchaczką/słuchaczem lub jestem zapisana/zapisany do innej szkoły*:

 

Tak, na kierunku …………………………………… semestr …………….

Nie jestem

 

*Właściwe podkreślić

 

Inne uwagi (wypełnia szkoła):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………