Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym zbieramy nasz serwis może działać lepiej.

Technikum

Technik urządzeń sanitarnych 311209

OTWIERAMY NOWY KIERUNEK ! ! !

 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Technik urządzeń sanitarnych może wykonywać i nadzorować realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych. Wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii.

Zadania i czynności technika urządzeń sanitarnych zależą od stanowiska, na jakim pracuje. Praca w tym zawodzie wymaga dobrej sprawności fizycznej, odporności na warunki pogodowe oraz zdolności do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Do wykonywania pracy niezbędne są uzdolnienia techniczne i rachunkowe, wyobraźnia przestrzenna. Wymagana jest ostrość wzroku i słuchu, wrażliwość węchowa oraz zmysł równowagi.

Technika urządzeń sanitarnych powinna cechować dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność nawiązywania kontaktów, współpracy w zespole, zdolności organizacyjne i kierownicze.

W przypadku pracy z paliwami, parą technologiczną, gorącą wodą lub wodą pod wysokim ciśnieniem, niezbędna jest zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. W sytuacjach usuwania poważnych awarii potrzebne są takie cechy osobowości, jak: odporność emocjonalna, zrównoważenie oraz zdolność do pracy w szybkim tempie i pod presją.

Praca w zawodzie technik urządzeń sanitarnych wykonywana jest w obiektach budowlanych o różnym przeznaczeniu, tj. w biurach, piwnicach, pomieszczeniach technicznych, mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach biurowych oraz w nowych budynkach różnego przeznaczenia. Prace związane z budową sieci komunalnych wykonywane są w terenie, na zewnątrz, np. w wykopach. Wykonując pracę w pomieszczeniach zamkniętych, technik urządzeń sanitarnych narażony jest na oddziaływanie gazów, chemikaliów, wysokiej temperatury, natomiast pracując na zewnątrz podlega działaniom czynników atmosferycznych: mrozu, upału, deszczu, wiatru.

Technik urządzeń sanitarnych pracuje z reguły w systemie jednozmianowym, natomiast w przypadku poważnych awarii jego czas pracy może ulec zmianie. Praca w firmach takich, jak pogotowie wodne czy gazowe wykonywana jest na trzy zmiany oraz w dni wolne od pracy. W zawodzie technika urządzeń sanitarnych wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót sieciowych i instalacyjnych, prowadzeniem eksploatacji sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, w tym obsługi, konserwacji, remontów, napraw i prac kontrolno-pomiarowych oraz z projektowaniem i kosztorysowaniem robót.

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;
 • organizowania robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

 

KWALIFIKACJE DLA ZAWODU 

K1:  Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (B.8.),

K2:  Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych (B.9.) oraz

K3:  Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych (B.27.).

 

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (B.8.) odbywa się pod koniec klasy drugiej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (B.9.) odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (B.27.) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Technikum budownictwa 311204

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Technik budownictwa może być zatrudniony w: firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

W zawodzie technika budownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych, organizacją robót budowlanych, eksploatacją, utrzymaniem obiektów budowlanych oraz sporządzaniem kosztorysów i przygotowywaniem dokumentacji przetargowej.

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

wykonywania określonych robót budowlanych;
organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

 

Kwalifikacje:


BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.

BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
 

Technikum mechaniczne 311504

Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat w zakresie podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń m.in., jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, w zakładach produkcyjnych, jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzeń technicznych. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

 

Szczegółowe CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;

2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;

3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;

4) obsługiwania maszyn i urządzeń;

5) organizowania procesu produkcji.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: Technik mechanik - 311504

K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M.20. 
K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń M.44.

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (M.20.) odbywa się pod koniec II semestru klasy III. 
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (M.44.)) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV. 

Technikum elektroniczne - 311408

Szkoła przysposabia do zawodu technik elektronik:

Technikum ma za zadanie wykształcenie wykwalifikowanego pracownika posiadającego wszechstronną wiedzę elektroniczną, potrafiącego w pełni ją wykorzystać w praktyce oraz przygotować do kontynuacji nauki w kierunkach technicznych na wyższych uczelniach. Program kształcenia młodzieży obejmuje szeroki wachlarz przedmiotów pozwalający na pełne poznanie zagadnień współczesnej elektroniki.

Obejmuje bloki programowe:

 • podstawy elektroniki - całokształt wiedzy elektronicznej i elektrotechniczne potrzebny do wykonywania zawodu i kontynuowania nauki,
 • urządzenia elektroniczne - budowa, działanie i zastosowanie przyrządów oraz systemów pomiarowych, wzmacniaczy, elementy automatyki i komputerowych systemów pomiarowych,
 • pomiary elektroniczne - teoretyczne i praktyczne wykorzystanie technik pomiarowych,
 • technika wytwarzania i gospodarka rynkowa - zapoznanie z podstawowymi materiałów i technologiami wytwarzania stosowanymi w elektronice oraz ukształtowaniu umiejętności niezbędnych w warunkach gospodarki rynkowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;

2) użytkowania urządzeń elektronicznych;

3) naprawy urządzeń elektronicznych.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: Technik elektronik - 311408; 

K1 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.6.)
K2 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E.20.)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (E.6.) odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (E.20.) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV.
 

Technikum mechatroniczne - 311410

Szkoła przysposabia do zawodu technik mechatornik:

Mechatronika to nowa dziedzina techniki łącząca elementy mechaniki, budowy maszyn, elektrotechnki, elektroniki, automatyki i robotyki oraz informatyki. Mechatronika to integracja systemów mechanicznych z nowoczesną elektroniką i informatyką.  Technikum to jest więc odpowiedzią na zmianę zapotrzebowania na rynku pracy i doskonałym wstępem do studiowania tak obleganych obecnie kierunków, jak: automatyka i robotyka, informatyka, metrologia i mechatronika.

Nauka obejmuje następujące bloki programowe:

 • podstawy mechatroniki;
 • urządzenia i systemy mechatroniczne;
 • pracownia urządzeń mechatronicznych;
 • język obcy zawodowych;
 • technologia i konstrukcje mechaniczne;
 • zajęcia specjalizujące.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: Technik mechatronik - 311410


K1 - EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

K2 - EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technikum ochrony środowiska - 325511

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości środowiska obowiązującymi w krajach UE.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: Technik ochrony środowiska - 325511

K1 - Ocena stanu środowiska (R.7.) 
K2 - Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska (R.8.) 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy II. 
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV. 

 

źródło: www.szkolnictwo.pl

Technikum usług fryzjerskich - 514105

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 2. wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 3. wykonywania strzyżenia włosów;
 4. wykonywania stylizacji fryzur;
 5. wykonywania projektów fryzur.

Przedmioty zawodowe:

 • technologia fryzjerstwa;
 • materiały fryzjerskie;
 • higiena;  stylizacja;
 • podstawy psychologii;
 • podstawy działalności usługowej;
 • pracownia fryzjerska.

Informacje dodatkowe

Wykonuje zabiegi fryzjerskie, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Fryzjer dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi mody i techniki fryzjerskiej, stosuje nowoczesne aparaty i środków fryzjersko-kosmetycznych, korzysta z technik komputerowych. W zawodzie niezbędne są spostrzegawczość i podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, wrażliwość estetyczna precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, dobra kondycja fizyczna , sprawność manualna wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

K1 - Wykonywanie usług fryzjerskich (A.19.) 
K2 - Wykonywanie projektów fryzur (A.23.) 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.19. odbywa się pod koniec klasy III.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.23. odbywa się pod koniec I semestru klasy IV. 

Rozszerzenie programowe:
Chemia, informatyka, historia i społeczeństwo


 

Technikum drogownictwa - 311206

Możesz być zatrudniony np. w:

 • firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe
 • biurach projektowych dróg i obiektów mostowych, organach administracji państwowej i samorządowej
 • wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych
 • kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych
 • służbach Obrony Cywilnej Kraju

Jako technik drogownictwa możesz np.

 • organizować i nadzorować procesy budowlane
 • dozorować pracę maszyn i urządzeń drogowych oraz rozpoznawać ich stan techniczny
 • przeprowadzać kontrolę jakości wykonanych robót
 • oceniać stan obiektów budownictwa drogowego i kwalifikować do naprawy
 • projektować nieskomplikowane obiekty drogowe i mostowe oraz sporządzać ich dokumentacje
 • sporządzać kosztorysy i dokumentację techniczną wykonywanych prac
 • prowadzić dokumentacje planistyczną, ewidencyjną i sprawozdawczą dróg i obiektów mostowych
 • realizować zadania w zakresie inżynierii ruchu
 • przeprowadzać okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych oraz pomiary ruchu drogowego
 • wykonywać roboty inwestycyjne oraz bieżącą konserwację dróg i obiektów mostowych
 • wykonywać zadania na rzecz obronności oraz w stanach kryzysowych organizować zaopatrzenie w materiały stosowane w robotach drogowych

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: Technik drogownictwa - 311206

K1 - Wykonywanie robót drogowych (B.2.)
K2 - Organizacja robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych (B.32.)
K3 - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (B.30.)


Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (B.2.) odbywa się pod koniec I semestru klasy III.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (B.32.) odbywa się pod koniec klasy III.
Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (B.30.) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV.