Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym zbieramy nasz serwis może działać lepiej.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie na wymianę przyłącza ciepłowniczego w Zespole Szkół Technicznych

Postępowanie na wymianę przyłącza ciepłowniczego w Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim.

 

SIWZ

1. załącznik 1

2. załącznik 2

3. załącznik 3

4. załącznik 4

5. załącznik 5

6. załącznik 6

Informacja o wykonawcach

 

--->> Informacja o wykonawcach <<--- link do pliku

Zamówienia publiczne

Przebudowa dachu na budynku B i C Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim

 

Międzyrzec Podlaski: Przebudowa dachu na budynku B i C Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim
Numer ogłoszenia: 146302 - 2015; data zamieszczenia: 17.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich , ul. Warszawska 30, 21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie, tel. 83 371 20 15, faks 83 371 58 81.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp.szkola.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dachu na budynku B i C Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje m.in.: 1. Roboty rozbiórkowe: rozebranie i utylizacja pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych, rozebranie rynien z blachy, rur spustowych, betonowych czapek kominowych, kominów wolnostojących ponad dachem 2. Wykonanie izolacji z folii polietylenowej (wiatroizolacja) o paroprzepuszczalności min. 1000g/m2 24h przymocowanej do konstrukcji drewnianej. 3. Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100cm z listew 25x50mm impregnowanych preparatem grzybo i ogniochronnym 4. Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną o grub. 0,5 mm powlekaną, trapezową T-35, mocowana do łat drewnianych. 5. Wykonanie izolacji cieplnej z płyt z wełny mineralnej grub. 15 cm, układana poziomo na sucho na dachu - jedna warstwa. 6. Wykonanie ocieplenia ścian budynków z cegły płytami styropianowymi zakładkowymi EPS 70-040 o grub. 15 cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki akrylowej w kolorach pastelowych 7. Wykonanie wieloprzewodowych kominów wolnostojących z cegły klinkierowej pełnej o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. murowane na zaprawie do klinkieru z wykonaniem spoinowania 8. Montaż przewodów instalacji odgromowej. 9. Wywóz gruzu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia (załącznik nr 1 do SIWZ) tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał - co najmniej 2 roboty dekarskie polegające na kryciu dachu blachą o wartości minimum 200.000 zł brutto każda. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; Pod pojęciem najważniejszych robót zamawiający rozumie roboty w przedmiocie jw., w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. b) oświadczenie ( załącznik nr 1 do SIWZ) Dowodami, o których mowa w punkcie a) są: 1) poświadczenie, w przypadku podmiotów innych niż zamawiający, 2) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów i oświadczenia (załącznik nr 1 do SIWZ) tj. złożone prawidłowo dokumenty i oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia (załącznik nr 1 do SIWZ) tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia (załącznik nr 1 do SIWZ) tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia (załącznik nr 1 do SIWZ) tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy. Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (podpisana przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika). 2. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie załączonego projektu budowlanego, przedmiaru i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załączniki 5, 6, 7 do SIWZ). Brak dołączenia kosztorysu ofertowego nie skutkuje odrzuceniem oferty, gdyż jest on elementem informacyjnym, nie podlegającym ocenie. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 1 SIWZ (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie). 4. Stosowne pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zamieszczonego dokumentu. Pełnomocnictwo do reprezentowania danego podmiotu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu tych podmiotów jest upoważniona do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 6.Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania z podaniem podstawy prawnej. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 7. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp ( jeżeli dotyczy). W przypadku braku informacji zamawiający uzna, że wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko na podstawie podpisanego przez strony aneksu w granicach przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie warunków jej wykonania w szczególności z następujących powodów: 1) z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy; 2) zmiany materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych w przedmiarach robót lub ofercie, stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowlanego - na materiały sprzęt i urządzenia, posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty pod warunkiem niezwiększenia ceny; 3) z powodu realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszego zamówienia, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań - powodujących konieczność wstrzymania robót objętych umową; 4) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 5) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego; 6) zmiany kierownika budowy wskazanego przez Wykonawcę na osobę o kwalifikacjach nie niższych niż poprzedni; 7) z powodu siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec; 8) gdy zaistnieje inna trudna do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową. 2. Wystąpienie któregokolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o ich dokonanie. 3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsp.szkola.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich 21-560 Międzyrzec Podlaski Ul. Warszawska 30, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2015 godzina 10:30, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich 21-560 Międzyrzec Podlaski Ul. Warszawska 30, pok. nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. SIWZ

2. Projekt umowy

3. Projekt budowlany

4. Przedmiar robót

5. STWiORB

6. Kosztorys ofertowy


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie

o odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

       

Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dachu na budynku B i C Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim”

I.                   Odrzucono ofertę:

Oferta nr 3

AZ-BUD Andrzej Zieniuk

Wiski 20 21-311 Komarówka Podlaska 

Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty w/w Wykonawcy

Podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy jest art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1 pkt 3.

Zamawiający wymagał udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia odbioru robót. Okres udzielonej gwarancji należało wpisać w formularzu ofertowym. Wykonawca nie uzupełnił powyższej informacji w formularzu ofertowym – pozostawił puste miejsce. Z treści dokumentów załączonych do oferty Zamawiający nie może wywnioskować, iż Wykonawca udzielił na oferowany przedmiot zamówienia gwarancję chociażby na minimalny okres wymagany przez Zamawiającego. Powyższego braku nie można wyjaśnić w trybie art. 26 ust. 4 czy też art. 87 ust. 1 ani uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, gdyż formularz ofertowy nie jest dokumentem podlegającym uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Wykonawca ma prawo udzielić gwarancji na taki okres, jaki chce, zatem nie można wymagać od Zamawiającego aby znał prawdziwą intencję Wykonawcy do określenia oferowanego czasu udzielonej gwarancji. W takiej sytuacji Zamawiający nie może w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 wpisać okresu gwarancji z własnej inicjatywy.

II.             Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Oferta nr 4

Zakład Usług Budowlanych Zygmunt Puszkarski

21-560 Międzyrzec Podlaski

Ul. Zarówie 143

Cena brutto: 279 515,80 zł

Okres gwarancji: 72 miesiące

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza na postawie kryterium określonego w SIWZ: 

Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów: 100

Cena – 90,00 pkt , okres gwarancji  – 10,00 pkt

 

III.                 Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

            Cena

Liczba pkt

w kryterium cena – 90%

Liczba pkt w kryterium okres gwarancji – 10 %

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DACHPOL

Olczuk Wojciech

21-560 Międzyrzec Podlaski

ul. Staromiejska 16

      Cena brutto:

      300 073,99 zł

   Okres gwarancji:

      72 miesiące

      83,83

            10

      93,83

2.

P.U.H. INWESTBUD

Leszek Korulczyk

21-560 Międzyrzec Podlaski

ul. Lipowa 11

      Cena brutto:

      311 361,84 zł

   Okres gwarancji:

      36 miesięcy

      80,79

             5

      85,79

3.

AZ-BUD Andrzej Zieniuk

Wiski 20

21-311 Komarówka Podlaska

 

      Oferta

  odrzucona

 
4.

Zakład Usług Budowlanych

Zygmunt Puszkarski

21-560 Międzyrzec Podlaski

ul. Zarówie 143

     Cena brutto:

     279 515,80 zł

Okres gwarancji:      72 miesiące

      90             10       100

  

IV.               Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia, jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego